Termin naboru:

2 listopada 2015 r. – 1 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

czerwiec 2016 r.

Beneficjenci:

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP

Na co:

W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Dotacje – poziomy wsparcia

  • 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw
  • 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

  • 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;
  • powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

PEŁNY REGULAMIN KONKURSU

KONTAKT Z DORADCĄ