Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Co do zasady wspierane mają być projekty umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych – przy jak najwyższych parametrach technicznych – planowane do budowy na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA.

Podstawą do określenia obszarów uprawnionych do objęcia wsparciem będą przede wszystkim dane oraz informacje pozyskane przez UKE w ramach corocznych inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Planowane do budowy sieci szerokopasmowe powinny umożliwić osiągnięcie przepływności min. 30 Mb/s dla użytkownika końcowego. Jednocześnie promowane będą rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów szybkościowych, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów.

Wsparciem objęte będą mogły zostać projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane przy tym sieci dostępowe będą musiały zapewniać co najmniej parametry sieci NGA (min. 30 Mb/s).

Sieci szkieletowe i dystrybucyjne także podlegać będą I osi priorytetowej. Ich budowa/rozbudowa czy przebudowa będzie mogła być współfinansowana w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.

Ponadto, jeżeli inwestycje w perspektywie 2007-2013 oraz inwestycje operatorów prywatnych, będą niewystarczające do wykorzystania dostępu do Internetu o parametrach min. 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw domowych, wtedy, pomoc może być ściślej ukierunkowana na wsparcie rozwoju bardzo szybkich sieci szerokopasmowych (min.100 Mb/s).

Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (na obszarach, których nie ma odpowiedniego dostępu do podstawowych sieci szerokopasmowych i gdzie budowa sieci min. 30 Mb/s jest szczególnie nieefektywna ekonomicznie) możliwe będzie wsparcie projektów polegających na umożliwieniu dostępu do usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s (minimalne parametry dostępu do szerokopasmowego Internetu zostaną określone na etapie wdrażania). W niniejszym przypadku kwota pomocy publicznej w ramach perspektywy nie przekroczy 100 mln EUR.

Wsparcie będzie mogło być także udzielone na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową.

W ramach interwencji PO Polska Cyfrowa nie będą współfinansowane projekty z perspektywy finansowej 2007-2013. Nie przewiduje się również wykorzystania instrumentów finansowych oraz finansowania projektów dużych (powyżej 50 mln EUR). Więcej informacji na stronie Portal Funduszy Europejskich.

Zgodnie z zapowiedziami polskiego rządu, pierwsze konkursy dedykowane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym rozpoczną się już w drugim kwartale 2015 r. Wszystkie podmioty zainteresowane skutecznym aplikowaniem o środki dotacyjne zapraszamy do kontaktu.