Program Operacyjny Polska Cyfrowa, jest pierwszym programem krajowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, który realizowany będzie w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przyjęcie programu już w najbliższej przyszłości umożliwi uruchomienie nowej puli bezzwrotnych środków finansowych dla firm telekomunikacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, jednostek naukowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

PO Polska Cyfrowa realizowany będzie w ramach 4 osi priorytetowych. Dla operatorów telekomunikacyjnych najistotniejsza będzie I oś programu, mająca na celu poszerzanie zakresu dostępności do sieci szerokopasmowych oraz wspieranie wprowadzania nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej.

Czytaj więcej